CRT registracija delovnega časa in dela z projekti

Registra­ci­ja delo­vne­ga časa

Knjižite de­lov­ni čas v ži­vo na ra­ču­nal­ni­ku ali brez­do­tič­no na ter­mi­na­lu. Ure­jaj­te pro­jek­te in od­sot­nos­ti ter iz­va­žaj­te po­dat­ke v ob­ra­čun plač.

 

CRT pristopna kontrola

Pristopna kontrola

Več var­no­sti in udob­ja. Od­pirajte vrata z brez­do­tič­nim klju­čem. Do­lo­čite kdaj bo kdo kje imel pra­vi­co do­sto­pa. Zašči­ti­te vaša po­slo­pja. Eno­stav­no in hit­ro. K nemški strani rešitve A:Z:K.

 

CRT storitve

Storitve

Kot pro­iz­va­ja­lec Vam nu­di­mo stro­kov­no pod­po­ro ter raz­vi­ja­mo in­di­vi­du­al­ne re­šit­ve. In to po­čne­mo z ve­sel­jem!

Nova različica A:Z:E v10.01 na voljo

Knjižite zdaj prisotnost, odsotnost ter delo s projekti še bolj elegantno.  Videz aplikacije A:Z:E Registracija delovnega in proizvodnega časa smo docela predelali, vsako funkcijo pregledali, nepotrebno odstranili ter nove lastnosti dodali.

12
3
6
9
 
 
 
 
 
 

Reference

25 let izkušenj - Zagotovo imamo optimalno rešitev tudi za vas!